Home » Przyroda polskich Karpat. Przewodnik krajoznawczy by Aleksandra Pępkowska-Król
Przyroda polskich Karpat. Przewodnik krajoznawczy Aleksandra Pępkowska-Król

Przyroda polskich Karpat. Przewodnik krajoznawczy

Aleksandra Pępkowska-Król

Published
ISBN :
Hardcover
265 pages
Enter the sum

 About the Book 

Z końcem 2013 r. nakładem Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków ukazała się książka „Przyroda polskich Karpat. Przewodnik krajoznawczy”. Publikacja to nietypowy przewodnik, w którym szczególny nacisk położono na walory przyrodnicze regionu. JegoMoreZ końcem 2013 r. nakładem Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków ukazała się książka „Przyroda polskich Karpat. Przewodnik krajoznawczy”. Publikacja to nietypowy przewodnik, w którym szczególny nacisk położono na walory przyrodnicze regionu. Jego dopełnieniem jest mapa turystyczna „Ostoje ptaków IBA i obszary chronione polskich Karpat”.W ramach projektu OTOP „Inwentaryzacja kluczowych gatunków ptaków polskich Karpat oraz stworzenie systemu ich monitorowania i ochrony” ukazały się właśnie 2 publikacje skierowane do osób zainteresowanych uprawianiem turystyki kwalifikowanej w regionie Karpat:- książka „Przyroda polskich Karpat. Przewodnik krajoznawczy” oraz- mapa turystyczna „Ostoje IBA i obszary chronione polskich Karpat”.Książka to próba opisu walorów przyrodniczych poszczególnych regionów polskich Karpat. Aby nadać książce charakter kompleksowy ujęto w niej także zagadnienia związane z zabytkami kultury i zapleczem turystycznym. Dla każdego z regionów zaproponowano kilka wycieczek po trasach ukazujących ich dziedzictwo przyrodnicze.Oprócz charakterystyki regionów polskich Karpat w książce znalazły się krótkie rozdziały poświęcone wybranym zagadnieniom z zakresu walorów przyrodniczych, kultury i dziejów. Ponadto zamieszono w niej atlas map turystycznych obejmujących całe polskie Karpaty oraz listę gospodarstw agroturystycznych z regionu polskich Karpat zrzeszonych w stowarzyszeniach należących do Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”.W zespole autorskim książki znaleźli się przedstawiciele parków narodowych i organizacji pozarządowych z regionu polskich Karpat, naukowcy, a także pracownicy OTOP. Dopełnieniem ich tekstów jest bogata dokumentacja fotograficzna składająca się ze zdjęć o najwyższych walorach artystycznych. W redakcji książki znlazły sie 3 osoby: Aleksandra Pepkowska-Król, Rafał Bobrek i Tomasz Wilk.Druga z publikacji to mapa turystyczna w skali 1:200 000 obrazująca znajdujące się w Karpatach ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym (ostoje IBA) oraz najważniejsze formy ochrony obszarowej:- parki narodowe,- rezerwaty przyrody,- obszary Natura 2000,- parki krajobrazowe.Celem obu publikacji jest promocja turystyki kwalifikowanej oraz zwrócenie szczególnej uwagi turystów odwiedzających Karpaty, na wyjątkowe walory przyrodnicze i kulturowe tego obszaru. Publikacje wydano w ramach działań związanych z promocją prośrodowiskowej działalności gospodarczej w gminach karpackich. Przygotowanie i druk książki oraz mapy umożliwiło wsparcie udzielone przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej oraz przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.Obie publikacje ukazały się w nakładzie 2000 egzemplarzy.Przewodnik Przyroda polskich Karpat jest już dostępny w formie pliku pdf